Regulamin Dog’s Head Predator

REGULAMIN

Szosowego Wyścigu Kolarskiego DOG’S HEAD  PREDATOR 2018

 

 

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja kolarstwa szosowego,
 • poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • promocja sportu rowerowego, jako sposobu na spędzenie wolnego czasu
 • promocja regionu, jako terenów przyjaznych kolarstwu, rowerzystom i turystyce rowerowej
 • wyłonienie najlepszych kolarzy w wyścigu szosowym

 

 1. Organizator:

Stowarzyszenie  Road-racing.pl

Dyrektor wyścigu: Bartosz Kasprzyk (tel. kontaktowy: 607-084-154)

Dyrektor biura organizacyjnego: Mariusz Lickiewicz (tel. kontaktowy: 793-180-003)

 

Współorganizatorzy – Wójt Gminy Gromadka, Tor wyścigowy Pixers Ring

 

Szpital dyżurny: Szpital Powiatowy w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, tel. 75 7380000,                                                                             numer alarmowy 999

 

 1. Miejsce i termin:

Gmina Gromadka 01-09-2018r.

Biuro w dniu zawodów: tor wyścigowy Pixers Ring, lotnisko Krzywa

Start i meta: tor wyścigowy Pixers Ring, lotnisko Krzywa

 

 1. Dystans:

Trasa wyścigu ma długość 78 km z czego ok. 2,4 km to dojazd i powrót do dwóch pętli wyścigu po 37,8km.   Wyścig odbędzie się przy ruchu ograniczonym z pilotem w postaci policjanta na motorze lub innej upoważnionej osoby. Ruch poprzeczny i przeciwny zamykany jest na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Zawodnicy znajdujący się poza czołówką lub peletonem obowiązani są jechać prawą stroną drogi zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

 

 1. Trasa wyścigu:

START (tor wyścigowy Pixers Ring lotnisko Krzywa) – Różyniec – Krzyżowa– Gromadka – Wierzbowa – Pasternik – Nowa Kuźnia Patoka – Modła – Gromadka – Osła – META (tor wyścigowy Pixers Ring lotnisko Krzywa).

Odcinek oznaczony podkreśleniem  to pętla wyścigu dług. 37,8km

Trasa wyścigu prowadzi drogami publicznymi – drogą gminną oraz drogami powiatowymi nr 2270D, 2272D, 2284D, 2269D, 2285D.

 

 

Mapka wyścigu

 1. Program imprezy:

08.00– 09.00– zapisy w biurze zawodów

09.15 – odprawa techniczna

10.00 – start zawodów

13.00 – ceremonia dekoracji

14.00 – zakończenie zawodów

 

 1. Kategorie wiekowe:

Mężczyźni:

M2: 19→ 29 (urodzeni 1999-1989)

M3: 30 → 39 (urodzeni 1979-1988)

M4: 40 →  (urodzeni 1978 i starsi)

 

Kobiety: OPEN (urodzone 1999 i starsze)

 

 

Wyścig odbywa się na zasadach wyścigu ulicznego na tzw. „kreskę” , czyli zawodnik, który przejechał pełen dystans wyścigu i pierwszy minie linię mety jest zwycięzcą wyścigu.

 

 

 

 1. Opłaty
 • 50 zł – przy zapisach przez Internet i wpłacie do 29.08.2018r
 • 60 zł – przy zapisach przez Internet i wpłacie w formie przelewu bankowego po 29.08.2018r lub w dniu zawodów.
 • Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów, przekazów pocztowych na konto Organizatora lub wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora lub Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym należy zaznaczyć w tytule opłaty edycję, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko zawodnika np.: „opłata startowa Jan Kowalski – Dog’s Head”.
 • w razie wątpliwości co do prawidłowości przelewu (kwoty) zawodnik będzie poproszony o pokazanie dowodu przelewu
 • Dane do przelewu: Nazwa: Road-Racing.pl, Rakowice 1K 59-700 Bolesławiec
 • Nr konta: Raiffeisen Bank 43 1750 0009 0000 0000 3999 7077

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Wpisanie się na listę uczestników przez Internet lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
 • Dokonanie opłaty startowej.
 • Każdy uczestnik po podpisaniu oświadczenia otrzyma indywidualne numery startowe na koszulkę
 • Uczestnicy startują tylko i wyłącznie na rowerach szosowych.
 • Prawo startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym oraz na technicznie sprawnym rowerze.

 

 1. PRZEBIEG WYŚCIGU

Wyścig od startu ostrego zostanie przeprowadzony po drogach publicznych, przy jednoczesnym ograniczonym ruchu drogowym zgodnie z wyznaczoną trasą.

Start wyścigu od godz. 10.00. Przewiduje się start zawodników z jednego wspólnego sektora dla wszystkich kategorii wiekowych jednak w przypadku dużej frekwencji sędzia główny zawodów może zadecydować o zastosowaniu przerw technicznych pomiędzy startem poszczególnych kategorii.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów PZKol, niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i wzajemnego szacunku.

 1. Sprawy bezpieczeństwa i ruch drogowy:
 • Wyścig rozgrywany jest przy ograniczonym ruchu drogowym – ruch poprzeczny i przeciwny zamykany jest na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Zawodnicy znajdujący się poza czołówką lub peletonem zobowiązani są jechać prawą stroną drogi i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 • Uczestnicy wyścigu musza zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne i pojazdów we własnym zakresie.
 • Zawodnicy pozostający poza peletonem muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

 

 1. Pomiar czasu i punktacja

Podczas wyścigu będzie funkcjonował ręczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Warunkiem zarejestrowania czasu i zawodnika jest posiadanie numeru startowego.

 

 1. Świadczenia dla uczestników:
 • zabezpieczenie medyczne
 • trofea sportowe, nagrody finansowe i rzeczowe dla zawodników stających na podium (dla pierwszych 3 zawodników z każdej kategorii wg regulaminu)
 • nagrody rzeczowe w postaci komputerów ACER PREDATOR dla pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych
 • tombola wśród wszystkich uczestników wyścigu

 

 1. Klasyfikacja:

Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani w następujących kategoriach:

Mężczyźni:

M2: 19 → 29 (urodzeni 1999-1989)

M3: 30 → 39 (urodzeni 1979-1988)

M4: 40 →  i starsi (urodzeni 1978-)

Kobiety: OPEN (ur. 1999 r i starsze)

 

15.Komisja sędziowska

Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów DZKoL w porozumieniu z organizatorem.

 

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu i przepisów PZKol.
 • Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt komisji sędziowskiej, ewentualnie w uzasadnionym przypadku obsłudze technicznej i ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
 • Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.
 • Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów zawodów.
 • Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wyścigu. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem
 • przebieg trasy wyścigu zostanie opublikowany na stronie road-racing.pl oraz profilach społecznościowych związanych z imprezą.

 

 

 1. Protesty:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania zawodów w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu upublicznienia wyników Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Wniesienie protestu wymaga uiszczenia kaucji w wysokości 100zł.

 

UWAGA: ORGANIZATORZY, W POROZUMIENIU Z SĘDZIĄ GŁÓWNYM, ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO BIEŻĄCEGO WPROWADZANIA DO REGULAMINU DROBNYCH ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU ORGANIZACJI ZAWODÓW.